Vieraskielisen opetuksen arviointi peruskoulun ala-asteella
- kielenoppimisen näkökulma -

Hannes Heinilä
Jouni Paakkinen


5. SUULLISEN KIELITAIDON JA ASENTEIDEN MITTAAMINEN

5.1 Suullinen kielitaito

Suullinen kielitaito on kykyä vastaanottaa ja tuottaa kieltä ja käyttää sitä luontevasti kommunikatiiviseen tilanteeseen sopivalla tavalla (Salo-Lee 1991, 2). Tässä tutkimuksessa suullinen kielitaito käsitetään synonyymiseksi kommunikatiivisen kompetenssin käsitteen kanssa (ks. luku 3.2.2).

Suullisen kielitaidon testaamisen ja opetuksen lisäämistä on perusteltu muun muassa sillä, että aikaisempaa useammat ihmiset joutuvat tilanteisiin, jossa on viestittävä vieraalla kielellä: on ymmärrettävä vierasta kieltä ja pystyttävä puhumaan sitä (Takala 1993b, iv).

Merkittävä syy lisätä suullisen kielitaidon opetusta on myös se, että oppilaat tavallisesti pitävät suullisen kielitaidon oppimista tärkeimpänä tavoitteena. Yli-Rengon (1991, 54) tutkimuksessa abiturientit toivoivat kielenopetuksen luovan jo ala-asteelta alkaen paremman pohjan puhumisen harjoittelulle. Tunneille kaivattiin enemmän keskustelua, ääntämisen harjoittelua ja kanssakäymistä vieraalla kielellä, jotta pystyttäisiin selviytymään edes arkipäiväisistä asioista kyseisellä kielellä. (Yli-Renko 1991, 54.)

5.2 Suullisen kielitaidon kommunikatiivinen mittaaminen

Underhill (1988, 7) määrittelee suullisen kielitaidon testaamisen toistettavissa olevaksi menettelyksi, jossa koehenkilö puhuu ja häntä arvioidaan puheen perusteella. Luonteenomaista suullisen kielitaidon testille on, että testaaja ja testattava puhuvat toisilleen kasvotusten ja ihmisten välinen interaktio on tärkeämpi kuin varsinainen "testi-instrumentti" (Yli-Renko 1989b, 13).

Kielikoe heijastaa aina näkemystä kielitaidosta, vaikka sitä ei aina tiedostetakaan. Testin laatijan käsitys kielitaidosta vaikuttaa siihen, miten kielitaitoa mitataan. Testiin vaikuttavat myös testin tavoitteet ja resurssit, mutta testeissä heijastuvat aina taustalla olevat käsitykset kielestä. (Huhta 1993c, 78.)

Suullista kielitaitoa, joka perustuu kulttuurien väliseen kommunikaatioon on testattava kommunikatiivisesti niin luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa kuin mahdollista (Yli-Renko 1989b,15). Kun arvioidaan kommunikatiivista kielitaitoa tällä tavalla, pitää suunnitella hyvin tarkkaan testissä toteutettavat tehtävät ja niiden sisältö. Testattavan tulisi tarvita juuri samoja taitoja mitä hän tarvitsisi vastaavassa todellisessa kommunikaatiotilanteessa. Lisäksi testin tulisi vastata olosuhteiltaan mahdollisimman tarkasti haluttua tilannetta. Testin sisällön tulisi olla merkityksellistä ja sellaista, että testattava saa ilmaista hänelle itselleen todellisia ja kiinnostavia asioita. Tehtävät tulisi suorittaa normaalin ajan puitteissa ja suullisen testin kulku ei tulisi olla etukäteen ennustettavissa, kuten ei tavallinenkaan keskustelu. (Underhill 1988, 8; Weir 1990, 11-12.)

Kommunikatiivinen testaus on tuonut mukanaan myös ongelmia. Testien analysointi on hankalampaa kuin ennen. Suullisessa testissä, joka pyrkii simuloimaan mahdollisimman luonnollista kielenkäyttötilannetta, vaikuttaa paljon myös ei-kielellisiä tekijöitä. Kokeiden pisteytys ei voi siis olla enää mekaanista oikeiden vastausten laskemista, vaan laadullinen arviointi korostuu. (Huhta 1993c, 84.)

Tulosten saaminen luotettaviksi on myös hankalaa. Samanlaisten kommunikatiivisten testiolosuhteiden (tilanne, ajankohta, puheenaiheet, psykofyysinen tila, motivaatio) aikaansaaminen on lähes mahdotonta. Kuitenkin, jos arvioijien koulutukseen kiinnitetään tarpeeksi huomiota, arviointi voidaan saada riittävän luotettavaksi. Arvioinnin luotettavuus (reliaabelius) ei kuitenkaan ole enää suullisten testien keskeisin ongelma, vaan painopiste on siirtynyt validiuden tutkimiseen. Tärkeintä on, ovatko tuloksista tehtävät johtopäätökset oikeita ja käytetäänkö tuloksia järkevällä tavalla. Weir (1990) korostaa, että vaikka edelleen on ratkaisemattomia ongelmia testin laatimisessa ja tulosten tulkinnassa, on tärkeää rohkaista opettajia käyttämään kommunikatiivisia menetelmiä luokkahuoneissa. (Weir 1990, 13, 16; Huhta 1993c, 127-133, 143.)

5.3 Suullisen testin laadintavaiheet

Suullisen testin laatiminen on monivaiheinen tapahtuma, jossa suunnittelulla on keskeinen sija (Huhta 1993a, 144). Kuviossa 5 on esitetty testin laadintavaiheet kokonaisuutena.

Kuvio 5: Suullisen testin laadintavaiheet

KUVIO 5. Suullisen testin laadintavaiheet (Huhta 1993a, 147)

Tämä tutkimus noudattaa kuvion 5 mallia. Tutkimuksen teoriaosa kattaa kuvion käsitteellisen tason. Siinä määritellään suullinen kielitaito, käsitellään eri testimuotoja sekä luodaan teoreettinen pohja suullisen kommunikatiivisen testin laatimiselle. Empiirinen osa kattaa kuvion tuottamis- ja tuotetason. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti tehtävien luominen, testaus, arviointitapahtuma sekä tulokset. Lisäksi empiirisessä osassa observoidaan luokkaa, jotta saataisiin käsitys oppilaiden kielitaidosta ja oppisisällöistä. Erona on se, että tutkimuksen tekijät eivät saaneet arviointiin erillistä koulutusta, vaan toimivat kirjoista ja ohjaajalta saatujen ohjeiden mukaan.

5.4 Suullisen kielitaidon testimenetelmiä

Suullisen kielitestin tulokseen vaikuttaa testimenetelmän luonne. Menetelmä saattaa olla sellainen, josta testattavalla on paljon kokemuksia, jolloin testattava saattaa olla etulyöntiasemassa kokemattomaan testattavaan nähden. (Bachman 1990, 113.) Koska suullinen kielitaito voi myös vaihdella tilanteesta toiseen, varsinkin kielen aloittelijoilla, tulee testaajan harkita tarkkaan oikea testausmenetelmä ja -tilanne, jotta testi kattaisi juuri sen osan kielitaidosta, mitä halutaan mitata. Sopivan testimenetelmän valinta riippuu ennen kaikkea testauksen tarkoituksesta ja arviointikriteereistä. (Huhta 1993b, 230.) Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen kannalta keskeisimpiä suullisen kielitaidon testimenetelmiä.

5.4.1 Haastattelu

Hirsjärvi & Hurme (1982, 25) määrittelevät haastattelun yksinkertaisimmillaan keskusteluksi, jolla on ennalta päätetty tarkoitus. Kuitenkin haastattelu eroaa olennaisesti keskustelusta siten, että haastattelu tähtää informaation keräämiseen ja on ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa. Keskustelulla voi olla pelkästään yhdessäolofunktio. Haastattelu tapahtuu yleensä haastattelijan ehdoilla ja johdolla.

Suullisen kielitaidon testimenetelmistä haastattelu on kaikista tavallisin ja tunnetuin (Yli-Renko 1989b, 19). Haastattelutestiä käytetään usein, kun halutaan ennustaa testattavan kykyä selviytyä muunlaisestakin suullisesta kommunikaatiosta. Testiä on kuitenkin myös kritisoitu. Kaikki eivät pidä haastattelua luonnollisena keskustelutilanteena, sillä haastattelu etenee usein testaajan johdolla ja haastateltava tietää että häntä arvioidaan, mikä ei houkuttele tekemään aloitteita. (Huhta 1993b, 231.)

Hirsjärvi & Hurme (1982, 28-38) jakavat tutkimushaastattelun lomakehaastatteluun, teemahaastatteluun ja avoimeen haastatteluun. Teemahaastattelusta käytetään myös nimitystä kontrolloitu haastattelu (the controlled interview) ja avoimesta haastattelusta vapaa haastattelu (the free interview) (Weir 1990, 75-76).

Lomakehaastattelu on haastattelulajeista käytetyin. Siinä kysymykset on tarkasti määritelty etukäteen. Haastattelun edut ovat sen helppo suoritettavuus ja tietojenkäsittelyn nopeus. Suurimpana vaikeutena on haastattelulomakkeen ja kysymysten muotoilu. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 28-38.)

Avoimessa haastattelussa keskustelu on jäsentämätöntä ja keskustelujärjestystä ei ole sovittu etukäteen. Sen etuna pidetään muodon ja sisällön validiutta luonnollisuutensa vuoksi. Avoin haastattelu on haastattelumuodoista lähimpänä arkipäivän keskustelua. Sen haittana pidetään tulosten vertailtavuutta, sillä keskustelun aiheet ja haastattelun toteutustapa voivat vaihdella. Lisäksi menetelmä on aikaavievä ja hankala järjestää, jos testattavia on paljon. (Weir 1990, 75-76; Hirsjärvi & Hurme 1982, 28-38)

Teemahaastattelussa haastattelu etenee valmiin ennakkosuunnitelman mukaan. Sille ovat tyypillistä teemat, joista keskustellaan. Haastattelijalla on käytettävissään runsaasti teemoja ja kysymyksiä joista hän valitsee oppilaan kielitaidon ja onnistumisen mukaan sopivammat. Kysymyksiä ei ole muotoiltu tarkasti eikä järjestys ole aina sama. Haastateltava voi tehdä haastattelussa aloitteita, laajentaa aiheita ja esittää kommentteja halutessaan. (Yli-Renko 1989b, 19; Hirsjärvi & Hurme 1982, 28-38.)

Teemahaastattelun etuna on se, että tulosten vertailu on helpompaa kuin avoimessa haastattelussa. Teemahaastattelun muodon ja sisällön validius on suurempi kuin useimmilla muilla testitekniikoilla, lukuun ottamatta roolileikki- ja tiedontäydennystehtäviä. Lisäksi on osoitettu, että menetelmästä saadaan myös luotettava, kun testaajat koulutetaan ja asteikon käyttöä yhdenmukaistetaan. (Weir 1990, 76; Huhta 1993b, 236.)

Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimushaastattelun lajia teemahaastattelua. Koska halutaan selvittää oppilaiden vieraskielen kommunikatiivinen suullinen taito, tulee haastattelutilanteen olla mahdollisimman aito kommunikaatiotilanne. Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa haastattelun kulkuun, mikä lisää haastattelun luonnollisuutta kielenkäyttötilanteena. Avointa haastattelua ei käytetä, koska keskusteluteemat valitaan oppilaille tutuista aihealueista, joista muodostuvat haastattelun teemat. Lisäksi halutaan parantaa tulosten vertailukelpoisuutta. Lomakehaastattelu olisi taas liian keinotekoinen keskustelutilanne. Haastattelun eri vaiheet käyvät ilmi taulukosta 2.

TAULUKKO 2. Haastattelutestin rakenne (tasot ja vaiheet)

LämmittelyTason valinta Tason tunnusteluLopettelu
PsykologinenRentouttaminenKykyjen osoittaminen Ylärajan löytäminenOikealle tasolle palaaminen
Lingvistinen Kielen mieleenpalauttaminenTaitojen ja sisältöjen hallinnan tarkistaminenTaitojen ja sisältöjen ylärajan tarkistaminen Taitotason varmistaminen
Arviointi Alustava osoitus kielitaidostaTason määritys Tason tarkistaminenYleiskäsitys kielitaidosta
(ILR Handbook on Oral Testing 1982 ks. Yli-Renko 1989b, 20)

Haastattelu alkaa lämmittelyosiolla, jossa luodaan miellyttävä ilmapiiri ja keskustellaan helpoista aiheista. Samalla lämmittelyosio antaa alustavan kuvan oppilaan kielitaidosta. (Yli-Renko 1989b, 20.)

Haastattelun tärkein vaihe on kielellisen suorituskyvyn testaaminen ja kielitaidon tason määrittäminen. Haastattelija pyrkii löytämään testattavan kielitaidon tason kokeilemalla välillä vaikeampia tehtäviä. Tarkoituksena on löytää kielitaidon yläraja. Haastattelija käy eritasoisia keskusteluja haastateltavan kanssa, kunnes on varma testattavan tasosta. Jotta oppilaalle jäisi haastattelutilanteesta positiivinen kuva, palataan lopuksi kielellisen suorituksen tasolle, jossa oppilas pärjää hyvin. (Yli-Renko 1989b, 20; Huhta 1993b, 237.)

Haastattelutesteissä on alkanut yleistyä myös ns. käänteinen haastattelu. Haastattelussa testattava saa mahdollisuuden haastatella testaajaa. Käänteisen haastattelun tehtävänä on kumota testiin liittyvä asetelma, jossa haastattelija hallitsee kommunikaatiota. Haastateltava joutuu näin ottamaan aloitteen kommunikaatiossa. (Huhta 1993b,237.)

5.4.2 Kuvatestit

Kuvasarjasta kertominen

Testissä testattavalle annetaan kuvasarja tutustumista varten. Tämän jälkeen häntä pyydetään kertomaan kronologisesti kuvien tapahtumista. Kuvat kertovat yleensä menneistä tapahtumista, mutta on olemassa myös testejä, joiden kuvat kertovat sekä menneistä, että tulevista tapahtumista. (Oller 1979, 314-316; Weir 1990, 77.)

Menetelmän etuna on pidetty sitä, että testattavalta saadaan pitkähköjä puhenäytteitä vieraalla kielellä, mikä mahdollistaa eri arviointikriteerien käytön. Testattavalla on myös mahdollisuus käyttää persoonallisia ilmauksia ja omakohtaista tulkintaa. (Yli-Renko 1989b,17.) Menetelmällä saadaan hyvin selville, hallitseeko henkilö kuvien esittämiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja kieliopin asiat, kuten imperfektin tai futuurin. Testituloksia on lisäksi helppo vertailla, sillä kaikilla testattavilla on käytössään samat tiedot edellyttäen etteivät kuvat ole kulttuurisidonnaisia. Menetelmä on hyvin suosittu Englannin koulututkinnoissa. (Huhta 1993b, 238; Weir 1990, 77.)

Testin ongelmana on pidetty sitä, että se ei ole kovin autenttinen. Se kertoo vain pienen osan testattavan suullisista vuorovaikutuskyvyistä. Jos kuvien laatu on puutteellinen tai kuvista tehdään erilaisia tulkintoja, on luotettavuuden paranamiseksi etukäteen tarkasti määriteltävä suhtautuminen erilaisiin tulkintoihin.

Kysymyksiä kuvasta

Menetelmässä testattavan on annettu tutustua kuvamateriaaliin etukäteen. Hänelle tehdään kysymyksiä kuvasta. Kysymykset voivat koskea ihmisten ajatuksia ja asenteita. Kuvasta voidaan myös keskustella, esimerkiksi tilanteen kehittymisestä jatkossa. (Huhta 1993b, 239.)

Menetelmän edut ovat samoja kuin kuvasarjasta kertomisellakin: tuloksia on helppo vertailla (Huhta 1993b, 239). Menetelmää pidetään tehokkaana, sillä siinä ei vain kuvata tapahtumia vaan myös keskustellaan kuvan aihepiireistä, jolloin voidaan mitata kahta suullisen kielitaidon osa-aluetta. (Heaton 1988, 94.)

Menetelmän ongelmina nähdään testattavan joutuminen helposti vastaajan rooliin, jolloin hänen ei tarvitse ottaa viestintäaloitetta käsiinsä. Kysymyksistä tulee helposti kuulustelukysymyksiä. Jos testataan suuria määriä, testisalaisuus voi kärsiä. Kuvan vaihto taas vaikeuttaa tulosten vertailtavuutta. (Weir 1990, 78.)

5.4.3 Roolileikki

Myös roolileikkiä voidaan käyttää menestyksellisesti kommunikatiivisen kielitaidon testaamiseen. Roolileikissä testattavien tehtävänä on näytellä yhtä roolia vuorovaikutustilanteessa, jollaiseen heidän hyvällä syyllä voidaan olettaa joutuvan tosielämässäkin. Testattavalle voidaan esimerkiksi antaa kortti, jossa kuvataan muutamalla lauseella roolihenkilöä. Yleensä testiin osallistuvat saavat myös uuden roolinimen, mikä rohkaisee testattavia näyttelemään annettua roolia. Roolileikki voidaan toteuttaa jo kahdellakin oppilaalla, mutta mukana voi olla suurempikin ryhmä oppilaita. Roolileikissä testaajalla on yleensä oma roolinsa. Sen pitäisi olla sivurooli, jolloin testaaja pystyy ohjaamaan ja vaikuttamaan roolileikin tapahtumiin. Jos testaajalla on oma rooli, arviointi samaan aikaan kun itse osallistuu vuorovaikutukseen on ongelmallista. (Heaton 1988,103-104; Weir 1990, 79-80.)

Menetelmän etuna pidetään muodon ja sisällön validiutta monissa erilaisissa testitilanteissa. Se on myös käytännöllinen, melko pätevä ja luotettava keino arvioida testattavan kykyä osallistua tehokkaasti suulliseen vuorovaikutukseen. (Weir 1990,80)

Menetelmän heikkouksina pidetään muun muassa sitä, että joidenkin testattavien näyttelijätaidot saattavat antaa etulyöntiaseman introvertteihin oppilaisiin nähden. Vaarana on myös se, että testattava ei keksi mitään sanottavaa. Kaikki testattavat eivät välttämättä edes tiedä, mitä kyseisessä tilanteessa olisi normaalia tehdä. Testattavat alkavat myös toisinaan kertomaan, mitä he sanoisivat kyseisessä tilanteessa sen sijaan, että omaksuisivat roolinsa. Roolileikin käyttö suurten joukkojen testaamisessa tuo käytännön ongelmia. Käytettäessä useita erilaisia roolileikkejä tulee pitää huolta siitä, että jokaiselle testattavalle asetetaan samat vaatimukset. (Weir 1990, 80.)

Huhta (1993b, 242) erottaa roolileikin simulaatiosta. Simulaatio tarkoittaa tehtävää, joka on realistinen ja testattavalle ennestään tuttu. Roolileikissä tilanne saattaa olla sellainenkin, joka ei ole testattavalle tuttu ja johon hän ei välttämättä koskaan joudukaan. Roolia leikkiessään testattava näyttelee, simulaatiota suorittaessaan hän on enemmän tai vähemmän oma itsensä.

Tässä tutkimuksessa käytetään simulaatiota haastattelun ohella. Haastattelijalla on ulkomaalaisen rooli. Haastateltaville ulkomaalaisen kanssa keskusteleminen on ennestään tuttu tilanne. Oppilaiden ei tarvitse näytellä mitään roolia, vaan he saavat olla omana itsenään.


Loput luvusta 5

Edellinen luku Seuraava luku
Sisältö