Vieraskielisen opetuksen arviointi peruskoulun ala-asteella
- kielenoppimisen näkökulma -

Hannes Heinilä
Jouni Paakkinen


LÄHTEET

Alderson, J.C. 1984. Testing, the Teacher, and the Student. Cahiers de l´Apluit 3.3 (12).

Alderson, J.C. 1986. Innovations in Language Testing. Teoksessa M. Portal (toim.) Innovations in Language Testing. Philadelphia: NFER-NELSON. 93-105.

Baker, C. 1988. Key Issues in Bilingualism and Bilingual Education. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Bachman, L. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Björklund, S. 1996. Lexikala drag och kontextualisering i språkbadselevers andraspråk. Vaasan yliopisto.

Canale, M. 1983. On Some Dimensions of Language Proficiency. Teoksessa J. Oller (toim.) Issues in Language Testing Research. Rowley, Mass.: Newbury House. 333-342.

Canale, M. & M. Swain. 1980. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics 1 (1). 1-47.

Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures. The Hague: Mouton.

Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: MIT Press.

Cummins, J. 1984. Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy. Clevedon: Multilingual matters.

Cummins, J. 1995. Canadian French Immersion Programs: A Comparison with Swedish Immersion Programs in Finland. Teoksessa M. Buss & C. Laurén (toim.) Language Immersion: Teaching and Second Language Acquistion. Vaasan yliopisto. 7-20.

Ellis, R. 1985. Understanding Second Language Acquisition. Hong Kong: Oxford University Press.

Faerch, C., K. Haastrup & R. Phillipson. 1984. Learner Language and Language Learning. Kööpenhamina: Gyldendals Sprog Bibliotek.

Folland, T. & P. Alho. 1988. Kielenoppijan autonomian kehittyminen peruskoulun yläasteella. Teoksessa V. Kohonen & J. Lehtovaara (toim.) Näkökulmia kokonaisvaltaiseen oppimiseen 2: Peruskoulun kielten opetuksen peruskysymyksiä. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A10. 89-116.

Gardner, R.C. 1986. Social Psychological Aspects of Second Language Learning. London: Edward Arnold.

Genesee, F. 1984. Psycholinguistic Aspects. Teoksessa C. Rivera (toim.) Communicative Competence Approaches to Language Proficiency: Research and Application. Multilingual Matters. 134-145.

Genesee, F. 1987. Learning Through Two Languages: Studies of Immersion and Bilingual Education. Cambridge, U.S.A. : Newbury House Publishers.

Genesee, F. 1988. The Canadian Second language Immerson Program. Teoksessa C.B. Paulston (toim.): International Handbook of Bilingualism and Bilingual Education. U.S.A.: Greenwood Press, Inc. 163- 185.

Goodman, K. 1986. What's Whole in Whole Language? Portsmouth: Heinemann Educational Books.

Gurney I., T. Kajala, L. Kannisto, P. Kännö, J. Lemmetty, U. Tammi & M. Wäre. 1990. Follow me 4. Vantaa: Weilin+Göös.

Gurney, I., T. Kajala, L. Kannisto, P. Kännö & U. Tammi. 1991. Follow me 5. Porvoo: Weilin+Göös.

Heaton, J.B. 1988. Writing English Language Tests. Longman Handbooks for Language Teachers. London and New York: Longman.

Helle, T. 1985. Bilingual Education: A Study of the French Immersion Program in Canada Considering the Possibilities of Adaptation to Finnish Schools. Teoksessa H. Ringbom (toim.) Foreign Language Learning and Bilingualism. Åbo: Åbo Akademi. 99-189.

Hellgren, P. 1980. Vieraskielen kommunikatiivinen taito ja sen arvioiminen. Kasvatustieteen lisensiaattityö. Kasvatustieteen laitos. Helsingin yliopisto.

Henerson, M.E., L.L. Morris & C.T. Fitz-Gibbon. 1987. How to Measure Attitudes. 2nd ed. USA: SAGE Publications, Inc.

Hirsjärvi, S. & H. Hurme. 1982. Teemahaastattelu. Helsinki: Gaudeamus.

Howatt, A.P.R. 1984. A History of English Language Teaching. Hong Kong: Oxford University Press.

Hughes, A. 1986. A Pragmatic Approach to Criterion-Referenced Foreign Language Testing. Teoksessa M.Portal (toim.) Innovations in Language Testing. Philadelphia: NFER-NELSON.

Huhta, A. 1993a. Suullisen kielitaidon arviointi. Teoksessa S. Takala (toim.) Suullinen kielitaito ja sen arviointi. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 77. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston monistuskeskus. 143-225.

Huhta, A. & T. Suontausta 1993b. Suullisen kielitaidon testausmenetelmiä. Teoksessa S. Takala (toim.) Suullinen kielitaito ja sen arviointi. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 77. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston monistuskeskus. 227-266.

Huhta, A. 1993c. Teorioita kielitaidosta: Onko niistä hyötyä testaukselle. Teoksessa S. Takala (toim.) Suullinen kielitaito ja sen arviointi. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 77. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston monistuskeskus. 77-142.

Hymes, D. 1972. On Communicative Competence. Teoksessa J.B. Pride & J. Holmes (toim.) Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin. 269-293.

ILR Handbook on Oral Interview Testing. 1982. Field Test Version. Defence Language Institute/Language Center. Monterey, Ca.

Jaakola, T. & M. Mäkinen. 1994. Lukiolaisten suhtautuminen ruotsin kielen opiskeluun - Asenteet ja motivaatio. Teoksessa K. Yli-Renko (toim.) Kielenopettaja oman työnsä tutkijana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:45. 175-212.

Kansanen, P., K. Uusikylä, H. Kalla. 1980. Opetussuunnitelman toteutuminen: tutkimusprojektin lähtökohdat. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimusselosteita 35.

Karma, K. 1993. Käyttäytymistieteiden metodologian perusteet. Keuruu: Otava.

Karvonen, R.J. 1993. Sheltered English at a Finnish School: A Study in Content-Based Language Instruction. Kasvatustieteen lisensiaattityö. University of Tampere. Department of Education.

Kaskela-Nortamo, B. 1995. An Overwiev of Teaching Practices in Swedish Immersion in Finland. Teoksessa M. Buss & C. Laurén (toim.) Language Immersion: Teaching and Second Language Acquistion. Vaasa: Vaasan yliopisto. 47-59.

Kerlinger, F.N. 1981. Foundations of Behavioral Research. Second Edition. Japan: Holt, Rinehart & Winston, Inc.

Khan, S.B & J. Weiss. 1973. The Teaching of Affective Responses. Teoksessa R.M.W. Travers (toim.) Second Handbook of Research on Teaching. American Educational Research Association. Chicago: Rand McNally & Company.

King, S.W. 1988. A Taxonomy of Language Studies in Intercultural Communication. Teoksessa L. Samovar & R.E. Porter (toim.) Intercultural Communication: A Reader. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Kohonen, V. 1986. Kokonaisvaltaisesta vieraan kielen alkeisoppimisesta. Teoksessa V. Kohonen & J. Lehtovaara (toim.) Näkökulmia kokonaisvaltaiseen oppimiseen 1. Äidinkielen ja englannin ala-asteen opetuskokeilun lähtökohtia. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A7. 93-119.

Kohonen, V. 1987. Towards Experimental Learning of Elementary English 1. Tampereen yliopisto. Tampereen opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A8.

Kohonen, V. 1988. Kokonaisvaltainen oppiminen: Sovellusnäkökohtia kielikasvatukseen. Teoksessa V. Kohonen & J. Lehtovaara (toim.) Näkökulmia kokonaisvaltaiseen oppimiseen 2. Peruskoulun kielten opetuksen peruskysymyksiä. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A10. 189-232.

Korja-Kaskimäki, L. 1996. Turun normaalikoulu tarjoaa kansainvälistä MYP-opetusta. Turun Sanomat 1.2.

Korkeaoja, K. 1994. Vieraskielisen aineenopetusluokan vieraan kielen ymmärtäminen ja tuottaminen kokeilun alkuvaiheessa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Turun opettajankoulutuslaitos.

Krashen, S.D. 1982. Principles and Practice in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press.

Krashen, S.D. 1985. The Input Hypothesis: Issues and Implications. Hong Kong: Longman Inc.

Laakso, L. 1996. Kielenopetusta aletaan tehostaa pilottikouluissa. Helsingin Sanomat 29.8., A9.

Lahdes, E. 1977. Peruskoulun uusi opetusoppi. Helsinki: Otava.

Laine, E.J. 1987. Affective Factors in Foreign Language Learning and Teaching. Department of English. University of Jyväskylä. Jyväskylä Cross-Language Studies No 13.

Laine, E. & M.-K. Pihko. 1991. Kieliminä ja sen mittaaminen. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 47.

Lampinen, E. 1997. Ala-asteiden kielitarjonta ei lopultakaan purrut Turussa. Turun Sanomat 26.1., 10.

Larsen-Freeman D. & M.H. Long. 1991. An Introduction to Second Language Acquisition Research. Harlow: Longman Group UK Ltd.

Laurén, C. 1992. (toim.) Kielikylpymenetelmä: Kielen käyttö mielekkääksi. Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Laurén, C. 1994. Preface. Teoksessa C. Laurén (toim.) Evaluating European Immersion Programs from Catalonia to Finland. Vaasan yliopisto. 3-9.

Laurén, C. 1995. Cultural and Anthropological Aspects of Immersion. Teoksessa M. Buss & C. Laurén (toim.) Language Immersion: Teaching and Second Language Acquistion. Vaasan yliopisto. 21-26.

Lehtovaara, J. 1986. Ihmiskäsitys kokonaisvaltaista kasvatusta edistävässä kasvatuksessa. Teoksessa V. Kohonen & J. Lehtovaara (toim.) Näkökulmia kokonaisvaltaiseen oppimiseen 1. Äidinkielen ja englannin ala-asteen opetuskokeilun lähtökohtia. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A7. 6-31.

Littlewood, W. 1981. Communicative Language Teaching - An Introduction. USA: Cambridge University Press.

Mackey, W. 1978. The Importation of Bilingual Education Models. Teoksessa J. Alatis (toim.) International Dimensions of Bilingual Education. Georgetown University Roundtable. 1-18.

Morrow, K. 1979. Communicative Language Testing: Revolution or Evolution. Teoksessa C. Brumfit & K. Johnson (toim.) The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford University Press.

Niinistö, K. 1981. Inhimillistä toimintaa tarkasteleviin tieteisiin ja erityisesti kasvatustieteelliseen tutkimukseen soveltuvat tulkinnallisen paradigman mukaiset tutkimusmallit ja -menetelmät. Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja A:85.

Nikula, T. & D. Marsh. 1997. Kartoitus vieraskielisen opetuksen tarjonnasta peruskouluissa ja lukioissa. Helsinki: Opetushallitus.

Nykänen S. & J. Tuomola. 1994. Kuudesluokkalaisten englannin kielen puheviestintätaito ala-asteen päättövaiheessa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Turun opettajankoulutuslaitos.

Olkinuora, E. 1983. Oppimisen ja opiskelun mielekkyydestä peruskoulun päättövaiheessa. Empiirisiä tuloksia. Turun yliopisto. Julkaisusarja A: 91.

Oller, J.W. 1979. Language Tests at School. London: Longman Group Ltd.

Opetushallitus 1993. Vieraskielisen ja kulttuurien opetuksen lisäämistä pohtineen työryhmän muistio. Tempus (6), 21.

Opetushallitus 1994. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet. Helsinki.

Peltola, K. 1995. Kielikylpy murtaa kielimuurin leikiten. Helsingin Sanomat 29.10. , D7

Portal, M. (toim.) 1986. Innovations in Language Testing. Philadelphia: NFER-NELSON.

Richards, J.C. & T.S. Rodgers. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching - A Description and Analysis. USA: Cambridge University Press.

Räsänen, A. 1993. Vieraskielinen opetus kielitaidon kehittymisen tukena. Tempus (6), 8-11.

Sajavaara, K., J. Lehtonen & A. Räsänen. 1981. Vieraan kielen oppiminen ja omaksuminen. Esitutkimusraportti. Selosteita 3. Jyväskylän yliopisto.

Sallinen-Kuparinen, A. 1986. Finnish Communication Reticence. Perceptions and Self-Reported Behavior. University of Jyväskylä. Studia Philologica Jyväskyläensia 19.

Salo-Lee, L. 1991. Vieraiden kielten puheviestintä. Teoksessa K. Yli-Renko & L. Salo-Lee. Vieraiden kielten puheviestintä ja sen oppiminen lukiossa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A:147. 1-24.

Samovar, L.A., R.E. Porter & N.C. Jain. 1981. Understanding Intercultural Communication. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Skutnabb-Kangas, T. 1988. Vähemmistö, kieli ja rasismi. Helsinki: Painokaari.

Smith, A.N. 1971. The Importance of Attitude in Foreign Language Learning. The Modern Language Journal. Volume 55.

Snow, M. A. 1990a. Instructional Methodology in Immersion Foreign Language Education. Teoksessa A.M. Padilla, H.H. Fairchild & C.M. Valades (toim.) Foreign Language Education: Issues and Strategies. Newbury Park, Ca.: Sage Publications. 156-171.

Snow, M. A. 1990b. Language immersion: An overview and comparison. Teoksessa A.M. Padilla, H.H. Fairchild & C.M. Valades (toim.) Foreign Language Education: Issues and strategies, Newbury Park, Ca. Sage Publications. 109-126.

Soininen, M. 1991. Kasvatustieteellisen evaluaation perusteet. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Soininen, M. 1995. Tieteellisen tutkimuksen perusteet. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A: 43.

Stenbäck, I. 1997. Opetusministeriö: Kaikkien suomalaisten puhuttava ainakin ruotsia ja englantia. Helsingin Sanomat 17.1., A5.

Stern, H.H. 1983. Fundamental Concepts of Language Teaching. Great Britain: Oxford University Press.

Swain, M. & S. Lapkin. 1982 Evaluating Bilingual Education. A Canadian Case Study. Clevedon, England: Multilingual Matters.

Syrjälä, L., S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S. Saari. 1994. Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Rauma: Kirjayhtymä.

Takala, S. 1993a. Oppimistilaisuudet ratkaisevia myös kielitaidolle. Tempus (6), 17-19.

Takala, S. (toim.) 1993b. Suullinen kielitaito ja sen arviointi. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 77. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston monistuskeskus.

Tuckman, B.W. 1994. Conducting Educational Research. 4th Edition. Harcourt Brace & Company.

Turun normaalikoulu. 1995a. Vieraiden kielten opetussuunnitelma, ala-aste.

Turun normaalikoulu. 1995b. Turun normaalikoulun vieraskielisen opetuksen opetussuunnitelma.

Turun normaalikoulu. 1996. Lukuvuoden 1995-1996 toimintakertomus sekä tietoja seuraavasta lukuvuodesta. Turku: Typopress.

Tähtinen, J. & A. Kaljonen. 1996. Tilastotieteellisen analyysin perusteita kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B:55.

Underhill, N. 1988. Testing spoken language. A Handbook of Oral Testing Techniques. Cambridge Handbooks for Language Recearchers. Cambridge University Press.

Uusikylä, K. 1980. Miten kuvaan opetustapahtumaa. Tampere: Tammer-paino.

Uusikylä, K. & P. Kansanen. 1988. Opetussuunnitelman toteutuminen. Oppilaiden tyytyväisyys oppiaineisiin, opetusmuotoihin ja kouluelämään peruskoulun ala-asteella. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 66. Helsinki.

Weir, C.J. 1990. Communicative Language Testing. New edition. New York: Prentice Hall.

Yli-Renko, K. 1989a. Intercultural Communication as an Aim of English Language Teaching. University of Helsinki. Department of Education. Research Bulletin 69.

Yli-Renko, K. 1989b. Suullinen kielitaito ja sen mittaaminen lukion päättövaiheessa. Tutkimuksia 72. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Yli-Renko, K. 1991. Suullisen kielitaidon oppiminen lukiossa: Oppilaiden näkökulma. Teoksessa K. Yli-Renko & L. Salo-Lee. Vieraiden kielten puheviestintä ja sen oppiminen lukiossa. Julkaisusarja A: 147. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. 25-83.

Yli-Renko, K. 1993. Intercultural Communication in Foreign Language Education. University of Turku. Faculty of Education. Research Reports A: 168.

Yli-Renko, K. 1994. Kulttuurien välinen viestintä kielenopetuksessa. Teoksessa J. Tähtinen (toim.) Opettajuuden eväät. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B: 47. 149-164.

Yorozuya, R. & J. Oller. 1980. Oral Proficiency Scales: Construct Validity and the Halo Effect. Language Learning 30. 135-153.

Åhlberg, M. 1992. Oppimisen, opetuksen ja opetussuunnitelman evaluaatio. Loimaa: Finn Lectura.


Sisältö