Vieraskielisen opetuksen arviointi peruskoulun ala-asteella:
kielenoppimisen näkökulma

© Hannes Heinilä & Jouni Paakkinen

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma

[TY-logo]
Turun yliopisto
Turun opettajankoulutuslaitos
Helmikuu 1997

Sisältö

TIIVISTELMÄ
LAUSUNTO

1. JOHDANTO

2. OPETUSUUNNITELMAN TASOT

3. KAKSIKIELINEN OPETUS

4. VIERASKIELEN OPPIMINEN VIERASKIELISESSÄ OPETUKSESSA

5. SUULLISEN KIELITAIDON JA ASENTEIDEN MITTAAMINEN

6. TUTKIMUKSEN ONGELMAT JA TUTKIMUSASETELMA

7. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

8. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

9. TUTKIMUKSEN TULOKSET

10. POHDINTA

LÄHTEET

LIITTEET


[Kotisivulle]
Erityiskiitos Tuomas Petlinille, jonka verkkogradun html-koodia hyväksikäytin näitä sivuja tehdessäni.