Vieraskielisen opetuksen arviointi peruskoulun ala-asteella
- kielenoppimisen näkökulma -

Hannes Heinilä
Jouni Paakkinen


Tarkastajien lausunto

Tutkimus liittyy kulttuurien välisen viestinnän tutkimusprojektiin, jonka puitteissa tekijät ovat tehneet pioneeritutkimuksen arvioimalla vieraskielistä opetusta kielenoppimisen näkökulmasta. Tutkimuksessa on saavutettu uutta tietoa vieraskielisestä opetuksesta.

Tutkimus osoittaa tekijöiden syvällistä perehtyneisyyttä vieraskielisen opetuksen teoriaan kielikylpydidaktiikan problematiikka mukaanlukien sekä metodologisiin ongelmiin että tieteellisen tutkimustyön, käytännön ja esitystavan hyvää tuntemusta ja hallintaa.

Tutkimuksen tavoitteet, käsitteistö ja ongelmien rajaus on liitetty taitavasti teoreettiseen taustaan. Vieraskielistä opetusta arvioitiin monipuolisesti. Sitä tutkittiin sekä vapaamuotoisen että systemaattisen observoinnin avulla. Oppilaiden vieraskielistä kulttuurien välistä puheviestintätaitoa arvioitiin puheviestinnän testin ja oppilaiden itsearvioinnin avulla. Arviointituloksia täydennettiin selvittämällä lisäksi sekä opettajan että oppilaiden kokemuksia vieraskielisestä opetuksesta. Tulokset on raportoitu ongelmittain teoriaosan tulkintakehystä hyödyntäen. Luotettavuustarkastelussa olisi tosin voitu kiinnittää enemmän huomiota tutkimuksen kvalitatiiviseen osaan.

Kokonaisuutena tutkimus on tavallista kypsempi opinnäytetyö, jossa ei ole säästetty aikaa ja vaivaa eikä mielekästä ajattelua. Tutkimuksen tulokset ovat julkaisukelpoisia.

12.3.1997
Kaarina Yli-Renko ja Marjaana Soininen


Sisältö