TURUN YLIOPISTO 
Turun opettajankoulutuslaitos

HEINILÄ, HANNES &
PAAKKINEN, JOUNI: Vieraskielisen opetuksen arviointi peruskoulun    
         ala-asteella: kielenoppimisen näkökulma

Tutkielma, 128 sivua, 10 liitesivua.
Kasvatustiede.
Helmikuu 1997.
-----------------------------------------------------------------------------

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten vieraskielistä opetusta
toteutetaan peruskoulun ala-asteella sekä arvioida oppilaiden suullista
englannin kielen taitoa ja opetuksen toteuttamisprosessia opettajan, ja
sen toteutumista oppilaan näkökulmasta. 

Kaksikielinen opetus, vieraskielen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa
sekä suullisen kielitaidon ja asenteiden mittaaminen kokonaisvaltaisen
oppimisen viitekehyksessä muodostivat tutkimuksen teoriataustan. 

Tutkimuskohteena oli Turun normaalikoulun neljäs luokka, joka oli saanut
vieraskielistä opetusta peruskoulun alusta saakka. Opetuskielinä olivat
englanti ja suomi. Luokanopettajan lisäksi tutkittavia oppilaita oli 19,
joista poikia 11 ja tyttöjä 8. Vieraskielistä opetusta tutkittiin sekä
vapaamuotoisen että systemaattisen observoinnin avulla. Oppilaiden
suullista kielitaitoa arvioitiin puheviestinnän kokeen ja oppilaiden
itsearviointien avulla. Oppilaiden kokemuksia vieraskielisestä opetuksesta
kartoitettiin kyselylomakkeen avulla. Opettajan kokemuksia selvitettiin
haastattelemalla. 

Tutkimustulokset osoittavat, että vieraskielisessä opetuksessa Turun
normaalikoulussa käytettiin monipuolisia ja oppilasta aktivoivia
työtapoja. Vieraskielen käyttömäärä vaihteli tunnista toiseen. Opettajat
käyttivät runsaasti elekieltä ja havaintomateriaalia ymmärtämisen
helpottamiseksi. Oppilaiden englannin kielen suullinen taito osoittautui
erittäin hyväksi. Arvioidessaan omaa kielitaitoaan oppilaat sijoittivat
itsensä lähemmäs keskitasoa ja välttivät ääriarvoja. Oppilaat kokivat
vieraskielisen opetuksen positiivisesti. He kokivat englannin kielellä
keskustelemisen hyvin mielekkääksi. Oppilaat olivat myös melko tyytyväisiä
englanninkielisiin oppimateriaaleihin. Luokanopettajan kokemuksen mukaan
opettajan rooli on vieraskielisessä opetuksessa perusteiltaan samanlainen
kuin tavallisessakin opetuksessa, vaikka menetelmä asettaakin
lisähaasteita esimerkiksi kielimateriaalin hankinnassa ja opetuksen
toteuttamisessa. Uusien käsitteiden opettaminen ja riittävän äidinkielen
taidon saavuttaminen vaativat erityishuomiota.

Ensimmäinen luku
Sisältö


© Hannes Heinilä & Jouni Paakkinen 1997