Internetin kehitys

Reddit

Historia ja standartointi

HTML:n historia alkoi vuonna 1989, kun Tim Berners-Lee ja Robert Caillau hahmottelivat korviketta CERNin dokumenttien kirjavalle formaatille. Rinnalle suunniteltiin yksinkertainen verkkoprotokolla HTTP. HTML-dokumenttien verkkoa internetissä kutsutaan World Wide Webiksi eli lyhyesti webiksi. Joillekin se on yhtä kuin Internet.CERN käynnisti oman WWW-palvelimensa vuonna 1991, ja monet ideasta kiinnostuneet liittyivät siihen nopeasti. HTML-standardia ylläpitää vuonna 1994 perustettu kan-sainvälinen yritysten ja yhteisöjen yhteenliittymä W3C (World Wide Web Consortium).

HTML:n alkuperäinen tarkoitus oli pikemminkin kuvata WWW-sivun rakennetta kuin sen ulkoasua, mut-ta sivujen kirjoittajat halusivat ennen pitkää paremmat mahdollisuudet vaikuttaa myös dokumenttiensa ulkoasuun.Selainvalmistajat vastasivat tarpeeseen esittelemällä HTML-määritykseen kuulumattomia elementtejä, joilla esitystapaa saattoi kuvailla. Monet näistä elementeistä jouduttiin myöhemmin otta-maan mukaan viralliseen HTML-määritykseen käytännön standardeina. Nykyisin monia elementtejä jälleen puuttuu itse HTML:sta, sillä ulkoasun kuvailussa on siirrytty erillisiin tyyliohjeisiin, jotka kuvataan CSS-kielellä. CSS:ään siirtyminen paitsi yksinkertaisti HTML:ää, myös helpotti sivujen luomista ja päi-vittämistä

Ensimmäiset määrittelyt

Berners-Lee julkaisi ensimmäisen kuvauksen HTML:sta Internetissä vuoden 1991 lopulla. Siinä oli 22 elementtityyppiä, joista 13 on edelleen käytössä HTML 4:ssä. Berners-Lee suunnitteli HTML:n SGML:n sovellukseksi, mutta vasta IETF toteutti määrittelyn sen avulla vuonna 1993. IETF:n määrittely oli ve-dos, joka raukesi kuuden kuukauden päästä. Se sisälsi NCSA Mosaicin tukeman kuvien lisäyksen do-kumentteihin. Dave Raggett julkaisi kilpailevan HTML+:n, joka sisälsi myös jo käytössä olleet taulukot ja lomakekentät.

HTML 2.0

Alkuvuodesta 1994 IETF muodosti HTML-työryhmän laatimaan "HTML 2.0" -määritelmän, joka julkais-tiin vuonna 1996 koodinimellä RFC 1866. Siihen tehtiin joitain lisäyksiä, kuten tiedoston tallennus pal-velimelle, RFC 1867; taulukot, RFC 1942; kuvakartat, RFC 1980; merkistömäärittelyt ja LANG-attribuutti, RFC 2070.

HTML 3.0 ja 3.2

IETF julkaisi huhtikuussa 1995 myös standardiehdotuksen HTML 3.0:sta, mutta sekin raukeni viiden kuukauden kuluttua ilman toimenpiteitä. Tämä standardiehdotus sisälsi monia Raggettin HTML+:n ominaisuuksista, kuten matemaattisten kaavojen sisällyttämisen dokumenttiin, taulukot ja tekstin sijoit-telun kuvien ympärille. Ainoa selain joka osasi HTML 3.0:aa oli W3C:n Arena.

IETF:n työryhmän toiminta hiipui, ja työryhmä lakkautettiin syyskuussa 1997. Pitkään HTML:n kehittä-minen oli omia koodejaan määritelleiden selainvalmistajien, lähinnä Netscapen ja Microsoftin, varassa.

Standardointityö jatkui, kun W3C julkaisi HTML 3.2:n tammikuussa 1997. Siitä jätettiin kokonaan pois matematiikan tuki ja siihen lisättiin pääosa Netscapen määrittelemistä sivun ulkomuotoa kuvaavista koodeista.

HTML 4.0

Loppuvuodesta 1997 julkaistiin HTML 4.0. Siinä on kolme tasoa: tiukassa versiossa monia vanhentu-neita elementtityyppejä on määritelty laittomiksi, kun taas siirtymävaiheen versiossa näiden käyttö on yhä sallittu; kolmas versio sallii lisäksi Netscape 2.0:n aikoinaan esittelemät kehykset, joiden avulla sivun voi koostaa useasta erillisestä osasivusta.

HTML 4:aa päivitettiin huhtikuussa 1998 ja joulukuussa 1999 HTML 4.01:ksi. Siitä julkaistiin myös tou-kokuussa 2000 tiukkaan standardiin perustuva ISO-standardi ISO/IEC 15445:2000. HTML 4.01 määri-teltiin myös XML:n avulla, jolloin syntyi XHTML.

HTML 5

Ensimmäinen versio HTML 5:n vedoksesta julkaistiin tammikuussa 2008.[3] HTML 5:n uusia ominai-suuksia ovat muun muassa CANVAS- ja VIDEO-elementit, joiden avulla sivulle voidaan sijoittaa piirto-alue ja videopätkä.

Hypertext Application Technology Working Group aloitti HTML 5:n kehitystyön vuonna 2004, kun W3C keskittyi kehittämään XHTML 2.0:aa ja kun HTML 4.01:tä ei ollut päivitetty vuoden 2000 jälkeen. XHTML 2.0:n kehitys lopetettiin ja nykyisin kehittäjät työskentelevät HTML 5:n kehitystyössä.