Medier och delaktighet (KO03)

Medier och delaktighet (KO03)

Mål
Kursens mål är att den studerande ska
• fördjupa sina färdigheter i visuell kommunikation samt informations- och kommunikationsteknologi genom att utforska samband mellan medier och andra miljöer, egna bilder, konst och kulturarv
• iaktta mediekulturer med fokus på kulturell mångfald och hållbar utveckling
• använda medieinnehåll och – fenomen, olika förfaringssätt och mediala planeringsprocesser som utgångspunkt för att skapa bilder
• delta och påverka i mediemiljöer med hjälp av visuella metoder och genom andra sätt att producera kunskap
• undersöka mediekulturers betydelser för individen, gruppen, i samhället och globalt
• förstå betydelsen av det visuella i mediekommunikation, mediemiljöer och mediepresentationer samt i planeringen och skapandet av dem.

Centralt innehåll
• mediekulturer som identitetsbyggare och förnyare av kulturarvet
• medieinnehåll, -produkter, -tjänster, olika förfaringssätt och mediemiljöer som utgångspunkt för visuellt skapande
• begrepp, bildtyper och bildsamlingar som anknyter till medier
• olika sätt att tolka mediepresentationer
• aktuella mediefenomen och -frågor

Konstens olika världar (KO04)

Konstens olika världar (KO04)

Mål
Kursens mål är att den studerande ska
• undersöka samband mellan konstinnehåll och -fenomen, olika förfaringssätt och egna bilder, omgivningen och kulturarvet på ett fenomenorienterat sätt
• iaktta bildkonst som producerats under olika tider och i olika miljöer med fokus på kulturell mångfald och hållbar utveckling
• tillämpa olika material, tekniker och uttryckssätt för att skapa bilder, individuellt och i grupp
• granska bildkonstens betydelser för individen, gruppen och samhället genom att tillämpa bildtolkningsmetoder
• utforska fenomen i sin egen livsmiljö och i samhället genom bilder och på andra sätt
• förstå konstens betydelse i byggda och naturliga miljöer, egna bilder samt för att påverka och delta.

Centralt innehåll
• konstens världar som identitetsbyggare, uttryck för kulturell mångfald och förnyare av kulturarvet
• bildkonst producerad under olika tider, i olika miljöer och kulturer
• begrepp, bildtyper och bildsamlingar inom bildkonsten
• visuella, verbala och andra metoder för att tolka konst
• aktuella konstfenomen och -frågor