HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN YLIOPPILASKOE PÄHKINÄNKUORESSA

- historian ja/tai yhteiskuntaopin kokeeseen osallistujan näkökulmasta

 

Kaksipäiväinen koe
Kokeeseen ilmoittautuminen
Kysymysten ja vaadittavien vastausten määrä
Kysymystyypit
Pisteytys
Kysymysten jakautuminen kurssien kesken
Sähköisen kokeen aikataulu
Mitä ylioppilaskoe merkitsee kokelaan kannalta?
 

Ylioppilastutkintokoe uudistui keväällä 2006. Silloin siirryttiin ainereaalijärjestelmään. Aikaisempi reaalikoe uudistetaan siten, että nykyinen koe jaetaan yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kokelas voi suorittaa vain yhden reaaliaineen kokeen tai halutessaan useampia kokeita. Seuraava uudistus tapahtuu vuonna 2017, jolloin siirrytään sähköiseen kokeeseen.

Ylioppilastutkintolautakunnan reaalikoetta koskevat ohjeet ja määräykset löydät täältä.

Seuraavassa on lyhyesti esitetty, mitä uudistukset tarkoittavat historian ja/tai yhteiskuntaopin kokeeseen osallistuvan abiturientin kannalta.


Kaksipäiväinen koe

Ensimmäisenä koepäivänä järjestetään historian ja seuraavana koe päivänä yhteiskuntaopin koe. Näin kokelas voi halutessaan suorittaa saman kevään (tai syksyn) aikana sekä historian että yhteiskuntaopin kokeet.

 


 

Kokeeseen ilmoittautuminen

Reaaliaineen kokeeseen ilmoittaudutaan etukäteen samoin kuin muihinkin tutkinnon kokeisiin. Samalla ilmoitetaan, onko koe pakollinen vai ylimääräinen. Ilmoittautuminen on sitova. Kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa. Valitusta aineesta ei voi koetilanteessa poiketa. Ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet sekä ajat saat aikuislukion kansliasta. 

Kysymysten ja vaadittavien vastausten määrä

Kysymyksiä on 10, joista kokelaan tulee vastata 6:een. Sama koskee molempia aineita. Historian kokeessa on siis 10 yksinomaan historian alaan liittyvää kysymystä. Vastaavasti yhteiskuntaopin kokeessa on 10 yksinomaan taloustiedon, lakitiedon, yhteiskuntaopin sekä EU- kursseihin liittyvää kysymystä.Historia:

Kysymyksiä         10 Kokelaan vastausten määrä
6

 

 

Yhteiskuntaoppi:

Kysymyksiä        10 Kokelaan vastausten määrä     
 6

 
 

Kokelaan kannalta uudistus tarkoittaa sitä, että kirjoitettavan aineen kurssit on hallittava entistä kokonaisvaltaisemmin. Enää ei riitä se, että historian kokeeseen valmistautuva abiturientti kertaa esimerkiksi vain kaksi kurssia.

 

 


Kysymystyypit

Nykyisissä historian ja yhteiskuntaopin tehtävissä on pyritty tiedon soveltavaan käyttöön faktatiedon kontrolloimisen sijaan. Historian osalta tämä on johtanut kysymysvalikoimaan, jossa on perinteisten otsikkotehtävien lisäksi käytetty muun muassa suoria lainauksia, erityyppisiä kuvia sekä graafisia ja tilastollisia esityksiä. Tämä suuntaus lisääntynee edelleen, jolloin oppilailta edellytetään entistä laaja-alaisempaa tiedon hallintaa, mutta samalla myös dokumenttien sisältöanalyysia.

Yhteiskuntaopin kurssien tietoaines on luonteeltaan erilaista kuin historiallinen tieto, tällöin myös kysymykset voivat olla jonkin verran rajatumpia kuin historiassa, esimerkiksi joidenkin käsitteiden määrittelyihin keskittyviä. Perinteisesti taloustiedon alalla on pyritty edistämään graafisten esitysten ja taulukoiden tulkinnan taitoa, ja tämä jatkuu tulevassakin kokeessa. Nykyisin lakitiedon tehtäviin sisältyy yleensä ns. oikeustapaus, ja tämäkin perinne tullaan säilyttämään.

Uutena kysymystyyppinä tulee olemaan ns. oppiainerajat ylittävät kysymykset. Näillä tarkoitetaan kysymyksiä joissa edellytetään, että kokelas vastaa kysymykseen käyttämällä historian lisäksi muista oppiaineista saatua tietoainesta (esim. yhteiskuntaoppi, uskonto, biologia tai maantieto).

Historian ja yhteiskuntaopin kokeessa on molemmissa 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää. Sekä tavallinen tehtävä että jokeritehtävä voivat olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä ei merkitä erikseen, mutta tehtävänannolla pyritään ohjaamaan kokelasta käsittelemään tehtävää lukion aihekokonaisuuksien kannalta tai eri oppiaineiden näkökulmista. Esseevastaamista, reaalikokeen kysymystyyppejä ja niihin vastaamista harjoitellaan abikursseilla.
 Pisteytys

Tavallisista (ei-jokerikysymykset) saa maksimissaan 6 pistettä ja jokerista maksimissaan 9 pistettä. Pisteytykseen vaikuttavia seikkoja käsitellään abikurssien yhteydessä.
Kysymysten jakautuminen eri kurssien kesken

Reaalikokeessa käytettävät 10 kysymystä tulevat jakaantumaan historian ja yhteiskuntaopin kurssien osalle seuraavalla tavalla

 

Historian koe:
 

Eurooppalainen ihminen  2 kysymystä
Kansainväliset suhteet  2 kysymystä
Suomen historian käännekohtia  2 kysymystä
Ihminen, ympäristö ja kulttuuri  2 kysymystä
Kulttuurien kohtaaminen  1  kysymys

Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
 
 1 kysymys


Kurssien Eurooppalainen ihminen, Kansainväliset suhteet, Suomen historian käännekohtia ja Ihminen, ympäristö ja kulttuuri kysymyksistä kaksi kysymystä on jokerikysymyksiä. 

Yhteiskuntaopin koe:

Yhteiskuntatieto   2 tavallista + 1 jokeri
Taloustieto 2 tavallista + 1 jokeri

Kansalaisen lakitieto
 
2 kysymystä

Eurooppalaisuus ja Euroopan Unioni 
 
2 kysymystä
Sähköisen kokeen aikataulu historia/yhteiskuntaoppi


Ensimmäinen sähköinen yhteiskuntaopin koe keväällä 2017.

Ensimmäinen sähköinen historian koe syksyllä 2017.


Sähköisessä kokeessa kokelaat kirjoittavat ja tallentavat vastauksensa tietokoneella.

Mitä ylioppilaskoe merkitsee kokelaan kannalta?

Ainereaalityyppinen ylioppilaskoe tarkoittaa sitä, että oppilaan on hallittava historian tai yhteiskuntaopin kurssiaines entistä kokonaisvaltaisemmin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että aikaisemmasta poiketen oppilaalle on entistä tärkeämpää se, että hän on suorittanut mahdollisimman monta ko. aineen kursseista. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että ylioppilaskoetta koskeva opintojen suunnittelu on aloitettava entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Ainereaalityyppinen koe vaatii kokelaalta omakohtaista päättely- ja soveltamistaitoa. Sähköinen koe puolestaan vaatii kokelaalta tietotekniikkataitoa, esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman hallintaa sekä taitoa tallentaa tiedostoja.

 

SUUNNITTELE OPINTOSI SITEN, ETTÄ OLET SUORITTANUT  ENNEN KIRJOITUKSIA KAIKKI PAKOLLISET JA VALINNAISET KYSEESSÄ OLEVAN AINEEN KURSSIT!

Takaisin sivun alkuun